მედიცინა - პროექტი "მონარქი" 7 - Apocalypse

ძიება
Перейти к контенту

Главное меню:

აპოსტასია > მედიცინა

რონ პატონი

პროექტი "მონარქი"

პროექტი "მონარქი"

შინაარსი


დასკვნა


ყველაზე მამხილებელ განცხადებებს, პროექტ მონარქის არსებობასთან დაკავშირებით მთავრობის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებზე აკეთებდა ენტონ ჩაიტკინი (Anton Chaitkin), რომელიც წერდა ჟურნალისთვის "ახალი ფედრეალისტი". როდესაც ცსს-ს ყოფილ დირექტორს უილიამ კოლბის დაუსვეს პირდაპირი შეკითხვა: "რას იტყვით პროექტ მონარქის შესახებ?", მან გაღიზიანებულმა თავი აარიდა პირდაპირ პასუხს და განაცხადა: "ჩვენ ეს პროგრამა 60-იანი წლების მიწურულსა და 70-იანი წლების დასაწყისში შევაჩერეთ".

ნიშანდობლივია, რომ საზოგადოება, რომელიც მსოფლმხედველობრივ-შემეცნებითი რღვევის მდგომარეობაში იმყოფება, საერთო ჯამში გაურბის კონსპიროლოგიური არსებობის გამოვლინებებს. პროექტ "მონარქს" მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი (ან გადარჩენილი) აუცილებელ დახმარებას საჭიროებს. მაგრამ ადამიანთა უმეტესი ნაწილი იმდენად არის დაკავებული საკუთარი საქმით, რომ ამ ადამიანებისადმი არანაირ თანაგრძნობას არ ავლენს. აპათია ბატონობს მასებზე, რომლებმაც ამ წუთისოფელში კომფორტული ცხოვრება აირჩიეს. რეალიზმი რელატივიზმითა და ეგოიზმით იჩრდილება.

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძვრები დეპროგრამირებასა და აღდგენით თერაპიაში, საჭიროა მეტი დარღვევის გასწორება. წმიდა წერილი უთითებს და ასახელებს ამ პრობლემებს: "სულთა დარღვევა" (ეზეკ. 13:20... "აჰა, მე თავისსაცოებსა თქვენსა ზედა, რომელთა ზედა თქუენ მიმოიქცევით მუნ სულთა დასარღუეველად; და განვხეთქნი იგინი მკლავთა თქუენთაგან და განვავლინნე სულნი, რომელთა თქუენ გარდააქცევთ სულთა მათთა განბნეულებად"). სულიერი აღორძინება ჭეშმარიტად აუცილებელია (ფსალმ. 23:3 – "ვინ აღვიდეს მთასა უფლისასა, ანუ ვინ დადგეს ადგილსა წმიდასა მისსა? უბრალო ჴელითა და წმიდაჲ გულითა, რომელმან არა აიღო ამაოებასა ზედა სული თჳსი და არცა ეფუცა ზაკვით მოყუასსა თჳსსა"), რომელიც მხოლოდ იესუ ქრისტეს ჭეშმარიტი რწმენით არის შესაძლებელი (იოანე 3:15 – "რაჲთა ყოველსა რომელსა ჰრწმენეს იგი, არა წარწყმდეს, არამედ აქუნდეს ცხორებაჲ საუკუნოჲ", რამეთუ "ქრისტემანცა ერთ გზის ცოდვათა ჩუენთათჳს ივნო, მართალმან მან ცრუთათჳს, რაჲთა ჩუენ წარგუადგინნეს ღმრთისა, მოკუდა ჴორცითა და ცხოველ იქმნა სულითა" (1 პეტრე 3:18) რომელიც გვიხსნის დემონური დათრგუნვისა და უფლობისსგან ("რომელსა ჰრწმენეს და ნათელ-იღოს, ცხოვნდეს; და რომელსა არა ჰრწმენეს, დაისაჯოს" - მარკოზი 16:17). ჭეშმარიტი თავმდაბლობა და ღმრთის სიყვარული ქმედითად უკუაგდებს ამპარტავნებას, სიძულვილს და სატანის მსახურთა მზაკვარებას.

როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პროექტ "მონარქში" წარმოუდგენელი სისასტიკითა და შეურაცხყოფით განადგურებულ ადამიანთა აღდგენის გზა ძნელია, მაგრამ ჭეშმარიტი მკურნალი ხომ ღმერთია და მხოლოდ მისი წყალობით არის შესაძლებელი ჭეშმარიტი თავისუფლების მიღწევა: "სული უფლისაჲ ჩემ ზედა, რომლისა ძლით მცხო მე, მახარებელად გლახაკთა მომავლინა მე. განკურნებად შემუსრვილთა გულითა, ქადაგებად ტყუეთა განტევებასა და ბრმათა ახილვასა" (ესაია 61:1).

 
TOP. GE
Назад к содержимому | Назад к главному меню